Kalendárium 2011

Kalendárium KPHMO, rok
2011

LEDEN
Vstoupily v platnost nové Stanovy a organizační řád KPHMO a Příspěvkový řád. Tyto dokumenty byly schváleny na Plenární schůzi členů, konané dne 4: května 2010.

1.ledna

Se uskutečnil novoroční výstup na NPP vrch Landek, kterého se za výbor Klubu zúčastnil Ing. J. Minka

5. ledna

se uskutečnila v Landek Parku Hornickém muzeu přednáška
lng. Jiřího Pěkníka: K vlivům dobývání na povrch a povrchové objekty

10. ledna

se v Havířově v KD Petr Bezruč konala přednáška a beseda organizována pobočkou: Z. Dobrovský Hornické kolonie Ostravska
13. ledna se v pobočce Klubu Petřvald v Kulturním domě konala přednáška a beseda
Doc. Ing. Folprechta, CSc.: Citery u nás a V Evropě, doprovázena ukázkami hry slečny
J. Novákové z ostravské konzervatoře

26. ledna

uskutečnila karvinská pobočka Klubu přednášku s besedou na téma: Historie
házené v Karviné přednášející p. Roman Farář HCB Karviná

ÚNOR

Vyšel a členům Klubu byl předán Hornický zpravodaj pro I. čtvrtletí 201 1

1.února

Se uskutečnila v Landek Parku Hornickém muzeu přednáška Emila Václava
Havelky, astrologa a léčitele na téma: Vesmír a zdraví

2. února

se uskutečnilo přátelské setkání 1. místopředsedy Senátu ČR
MUDr. Přemysla Sobotky se zástupci Sdružení hornických a hutnických spolků ČR,
kterého se zúčastnili předseda a místopředseda Klubu a Zástupci Nadace Landek Ostrava

10. února

se v pobočce Klubu Petřvald v Kulturním domě konala přednáška a beseda
Doc. PhDr. Arch. Miloše Matěje, Ph.D. :Technické památky na Karvinsku

14. února

se v Havířově v KD Petr Bezruč konala přednáška a beseda organizována
pobočkou: M. Halíková Ženy v politice

23. února

uskutečnila karvinská pobočka Klubu přednášku s besedou na téma:
Numismatika a hornictví přednášející Ing. Václav Kabourek- ředitel Dolu Darkov

BŘEZEN

V nakladatelství ,,AliSa" vyšly básně s hornickou tematikou, mimo jiné i našeho člena
lng. Jaroslava Minky

1. března

se uskutečnila v Landek Parku Hornickém muzeu přednáška Prof.
lng. Jana Schenka, CSc.: Dobývání ochranném pilíři jam závodu 3 Ludvík na Dole J. Fučík v OKR

10. března

se v pobočce Petřvald v Kulturním domě konala beseda zaměřená na změny
v Hornickém muzeu pod Landekem

14. března

se v Havířově v KD Petr Bezruč konala přednáška a beseda organizována
pobočkou: J.Špalt CestovánípoTichomoří

30. března

uskutečnila karvinská pobočka Klubu přednášku s besedou na téma:
Současná technika v OKD přednášející Ing. Josef Klimša OKD

DUBEN

Vyšel a členům byl předán Hornický Zpravodaj pro II. čtvrtletí 2011
5. dubna se uskutečnila v Landek Parku Hornickém muzeu přednáška Ing. .Jiřího Demla: 
Co je to vlastně ta veřejná správa
14. dubna se v pobočce Petřvald v Kulturním domě konala přednáška a beseda
Ing. Petra Jelínka, Ph.D. na téma: Termicky aktivní odvaly
18. dubna  se v Havířově v KD Petr Bezruč konala přednáška a beseda organizována
pobočkou: J.Vavřík: Ambrožíci včelaři 
25 . dubna uskutečnila karvinská pobočka Klubu přednášku s besedou na téma: Za hornictvím v USA přednášející
lng. Václav Kabourek ředitel Dolu Darkov

KVĚTEN

3. května

května 2011 se konala Výroční plenární schůze členů KPHMO. Čestné členství
bylo uděleno Ladislavu Bartoňovi, Ing. Otakaru Štenbírkovi a Ing. VIadislavu
Knopovi. Obrazovou prezentaci k dalšímu vývoji Dolní oblasti Vítkovic včetně Landek Parku
představil s komentářem Mgr. Rodan Broskevič.

9. května

se v Havířově v KD Petr Bezruč konala přednáška a beseda organizována
pobočkou: J.Fabián Perspektivy OKD

10. května 

se na NKP Důl Michal konala výstava „Historie českého a evropského
plynárenství“, na kterou pozval členy Klubu její autor Mgr. J. Marek. Zúčastnili se jí
P. Rojíček, J. Minka, St. Žák a B. Žáková
12. května se v pobočce Petřvald v Kulturním domě konala přednáška a beseda
Ing. Josefa Kimra, CSc. na téma: Nadace Landek Ostrava – Ve dnech 13. až 15. května se uskutečnila ve starém hornickém městě
Heerlen, Region Parkstad Limburg v Holandsku „14. Setkání hornických a hutnických spolků Evropy“.
Poprvé se tohoto setkání zúčastnili Zástupci z Ostravsko-karvinského regionu. Náš Klub
a současně Nadaci Landek Ostrava tam reprezentoval na vlastní náklady Ing. Josef
Gavlas.

29. května

uskutečnila karvinská pobočka Klubu přednášku s besedou na téma:
„Dobývání uhlí v Jižní Americe“ přednášející Ing. Petr Janků KPHMO

ČERVEN

Vyšla publikace KPHMO „Za hornictvím Hornobenešovského rudného revíru“
s finančním přispěním Nadace Landek Ostrava

Exkurze absolventů Průmyslové školy v Duchcově (ročník 1955-59) v muzeu Dolu
Anselm v Landek Parku. Průvodcem byl náš Ing. J. Minka.

7. června

se uskutečnila v Landek Parku Hornickém muzeu přednáška Mgr. Josefa
Marka: Historie využití stlačeného zemního plynu v automobilové dopravě

13. června

se v Havířově v KD Petr Bezruč konala přednáška a beseda organizována
pobočkou: J.Tuhý Hospodaření s odpady spalovna Barbora

26. června

uskutečnila karvinská pobočka Klubu zájezd pro : své členy „Po stopách
rudného hornictví v Bánské Štiavnici. Organizátorem byl předseda pobočky
Ing. Stanislav Kuba.Pobočka Petřvald zorganizovala pro své členy exkurzi do HBZS V Ostravě-Radvanicích.

ČERVENEC

Vyšla publikace KPHMO „50 let od tragédie Dolu Dukla“ s vydatnou finanční pomocí
pracovníků HBZS Radvanice
7. července se konal pietní akt k 50. výročí Dukelské tragédie. Pobočka Klubu Havířov ve
spolupráci s Magistrátem města, MKS a Klubem důchodců Dolu Dukla uspořádali
vzpomínkovou tryznu za zesnulé horníky v areálu bývalého dolu a v Kulturním domě
Radost, které se zúčastnilo přes 290 lidí včetně pozůstalých. Potěšitelná byla účast
členů našeho Klubu.

22. července

pobočka Havířov spoluúčast na organizaci oslav 100 let Dolu František spolu
s Klubem důchodců Dolu František v Horní Suché a Obecním úřadem. Součástí oslava
byla i výstavka dokumentující historii šachty.

SRPEN
Vyšla publikace KPHMO „Ze života inženýra v šachtách OKR“ II s finančním přispěním
Nadace Landek Ostrava a Městského úřadu Petřvald
Vyšla publikace KPHMO „Historie Dolu František v Horní Suché a jeho osud“ s finančním
přispěním Nadace Landek Ostrava, Magistrátu města Havířov a Obecního úřadu Horní
Suchá

ZÁŘÍ

Vyšel a členům Klubu byl předán Hornický zpravodaj pro III. čtvrtletí 2011

1. září

došlo ke změně funkcí ve výboru KPHMO. Hospodáře a jednatele Adolfa
Konečného, který odstoupil ze zdravotních důvodů, nahradil Karel Budín.

3. září

zorganizovala karvinská pobočka Klubu účast uniformovaných členů
na hornické bohoslužbě v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné u příležitosti Dne horníků
2011 . Dále organizovala „Prezentaci Klubu na náměstí v Karviné (propagační materiály,
stánek OKD)”

3. září

se zástupci Klubu z Ostravy, Havířova a Petřvaldu v čele s předsedou Klubu
zúčastnili oslav 110. výročí Hornického spolku Rozkvět v Sedlištích, včetně křtu knihy
o historii hornického spolku od autora Václava Duchoně u příležitosti 4. ročníku
lašských slavností na Bezdušově vyhlídce

6. září

na výborové schůzi představen p. Budinem hornický klubový prapor
a připínací klubový odznak pro členy Klubu

6. září

se uskutečnilo v Landek Parku Hornickém muzeu promítání klubových
videofilmů z dílny Ládi Bardoně

11. září

v neděli v katolickém kostele Narození Panny Marie v Orlové byl vysvěcen
a požehnán Klubový Hornický prapor monsignorem Mgr. Rudolfem Sikorou, děkanem
Frýdeckým. Asistoval mu Mgr. Martin Pastrnák, OCp. děkan karvinský. Za Klub se mše
zúčastnili Jaroslav Minka, Stanislav Kuba, Jiří Grygárek, Adolf Konečný, Karel Budín,
Láďa Bardoň s kamerou, Petr Janků a Otakar Kochan.
12. září se V Havířově v KD Petr Bezruč konala přednáška a beseda organizována pobočkou V. Madeja: Čína skvosty říše středu
– ve dnech 16. až 18. záři: Účast 42 členů Klubu z Ostravy a poboček Havířov, Karviná
a Petřvald na reprezentativním 15. Setkání hornických měst a obci v Chodově,
uskutečněný s podporou města Ostravy a Nadace Landek Ostrava. Na tomto setkání byl
poprvé na veřejnosti představen nový hornický klubový prapor KPHMO

27. září

uskutečnila karvinská pobočka Klubu přednášku s besedou na téma:
Z podzemí Paskova na Mount Everest první část 

ŘÍJEN

10. října

se v Havířově v KD Petr Bezruč konala přednáška a beseda organizována
pobočkou: R. Folwarczny Cesta kolem Austrálie

18 .října

Křest stavovského hornického kalendáře v kompresorovně Dolu Anselm
pro rok 201 2 za účasti Ing. Jana Světlíka, členů výboru Klubu a Nadace Landek Ostrava

19. října

se uskutečnila v rámci TECHNÉ OSTRAVA 2011 v Kulturním domě Poklad
v Ostravě-Porubě Klubem organizovaná přednáška Ing. Petra Fastera z odboru
operačního řízení Hasičského záchranného sboru MSK na téma „Integrované
bezpečnostní centrum MS kraje“. Účast 75 členů Klubu a veřejnosti.

20. října

se konala konference v Havířově: Zelená města a sídla, které se tradičně
zúčastnili Členové Klubu pobočky Havířov (Dobrovský, Minka, Čihař,
Vincenec)

21. října

se zúčastnil za Klub Ing. Petr Rojíček slavnostního vyhlašování cen festivalu
TECHNÉ OSTRAVA 2011

25. října

uskutečnila karvinská pobočka Klubu exkurzi pro své členy v automobilce
Hyundai v Nošovicích

26. října

se konalo slavnostní otevření inovované důlní expozice na Dole Anselm
v Landek Parku v Petřkovicích za účasti generálního ředitele společnosti Vítkovice
Ing. Jana Světlíka, generálního ředitele Společnosti OKD Klause Dietra Becka
a představitelů SPO Dolní oblast Vítkovice, Nadace OKD a Nadace Landek i města
Ostrava. Za výbor Klubu se zúčastnili R. Broskevič, J. Grygárek, J. Minka, P. Rojíček
a několik dalších členů Klubu.

LISTOPAD

1. listopadu

se konala v Landek Parku Hornickém muzeu přednáška Mgr. Rodana
Broskeviče: Vize Landek Parku s hornickou expozicí

8. listopadu

byla na Kandelu v Ostravě-Petřkovicích nově otevřena revitalizovaná naučná
stezka, která Zahrnuje vybudování 14. zastavení s 26 informačními tabulemi a úpravou
pozemní komunikace Stezky. Realizátorem náročného projektu byl KPHMO. Finanční
prostředky v částce 4,5 mil. byly čerpány z evropských strukturálních fondů. Na
spoluúčasti Klubu 500 tis. Kč se podílely Lesy ČR, Nadace OKD a Městský úřad Petřkovice
a Městské lesy Ostrava.

11. listopadu

se v Hornické harendě v Landek Parku konala volební Valná hromada SHHS
ČR. Jednání se zúčastnili Rodan Broskevič (předseda revizní komise) a jako hosté
členové výboru Klubu Petr Rojíček, Jaromír Minka a Láďa Bardoň s kamerou. Obrazovou
prezentaci k dalšímu vývoji Dolní oblasti Vítkovic včetně Landek Parku představil
s komentářem Mgr. Rodan Broskevič.

14. listopadu

se v Havířově v KD Petra Bezruče konala přednáška a beseda Václava Smičky,
organizována pobočkou. Téma: BZS v podmínkách dneška.

30. listopadu

uskutečnila karvinská pobočka Klubu přednášku s besedou na téma:
Z podzemí Paskova na Mount Everest druhá část

PROSINEC

Vyšel a členům Klubu byl předán Hornický zpravodaj pro IV. čtvrtletí 2011

4. prosince

se konala hornická mše sv. Barbory ve Stonavě, které se za Klub zúčastnili Ing. J.Minka

6. prosince

se uskutečnila v Landek Parku Hornickém muzeu klubová beseda a oslava sv. Barborky. Členům Klubu byl představen klubový Hornický prapor. Ing.
Jaroslav Minka přednesl Svou báseň, byl proveden křest knihy M. Vlčka ,,Rozsvěcení hvězd“ (ze života Jaroslava Misky) a Láďa Bardoň promítl některé své
nové dokumentární filmy. Před zahájením proběhlo společné focení krojovaných členů Klubu.

10. prosince

se konalo slavnostní setkání u příležitosti sv. Barborky v KD PZKO ve Stonavě,
kterého se za Klub zúčastnil Ing. J. Minka

12. prosince

se v Havířově v KD Petra Bezruče konala závěrečná beseda, organizována
předsedou pobočky: Promítání videodokumentů a foto dokumentů ze života KPHMO

14. prosince

uskutečnila karvinská pobočka Klubu Setkání svých členů ,,Klubovou Barborku“

20. prosince

se konalo společné zasedání správní rady Nadace Landek Ostrava a některých vzájemně spolupracujících neziskových organizací. Klub zastupoval předseda Rodan Broskevič.

Nezanedbatelné místo v naší činnosti po celý rok pak představuje konzultační činnost pro studenty, a to nejen ZVŠB-TU, zejména v rámci přípravy a zadání jejich diplomových prací. Bez nároků na úplný výčet uvádíme členy Klubu: Prof. Ing. Jiří Grygárek,
CSc, Ing. Jaroslav Klát, Ing. Zdeněk Dobrovský, CSc., Ing. Karel Slíva, Ing. St. Kuba, Mgr. Rodan Broskevič, Ing. Petr Rojíček, Jiří Hrubý, Mgr. Oldřich
Klepek, Ing. Jar. Minka, Jan Vincenec a další.

V Souvislosti s kalendáriem je nutno uvést pravidelné a pečlivé vedení klubové kroniky Ing. Jaroslavem Minkou, který se snaží zachytit i jiné podrobnosti,jako jsou publikované informace o Klubu, vzácné kopie dokumentů, fotografií apod. V únoru 2012 byla založena už třetí kniha kroniky
KPHMO. Náš kronikář se věnuje práci na kronice pravidelně mnoho hodin měsíčně a patří mu za to velké uznání.

To, co je uvedeno výše, platí dvojnásob o našem dokumentaristovi – režiséru,
scenáristovi, kameramanovi a fotografovi Láďovi Bardoňovi. Za rok 2011 vyrobil:
252 dokumentárních fotografií, zpracoval sedm námětů v celkovém promítacím čase
46 min., vyrobil 50 ks DVD. V průběhu roku realizoval pětkrát veřejné promítání 
videofilmů a poskytl internetové umístění sedmi filmů na webových stránkách Klubu.

Neocenitelnou práci pro náš Klub vykonává náš webmaster Jiří Hrubý. Naše webové
stránky www.hornicky-klub.info jsou Zajímavé, jsou hojně navštěvované a velmi dobře
odborně stavěné i vedené. Pro Svou kvalitu jsou hojně vyhledávané zájemci o hornictví
i studenty věnujícími se studiu hornické činnosti a historie v různých oblastech.
– Do kalendária Z pobočky KPHMO Karviná zařazujeme i osobně organizovanou činnost
předsedy pobočky Ing. Stanislava Kuby, a to besedy ,,Permoníkova Čítanka“, konané
ve spolupráci s Regionální knihovnou Karviná. Besedy se uskutečnily: 8. března ve škole
U Lesa, 25. března opět ve škole U Lesa, 8. dubna a 27. dubna ve škole Majakovského
a 29.dubna ve škole Komenského.

Činnost havířovské pobočky pravidelně prezentuje ve čtrnáctideníku Zdař Bůh pan
Jan Navrátil, který je jejím členem.

Články v časopisech a novinách Z roku 2011 k této činnosti:
Projekt,,Permoníkova Čítanka“ v plném proudu (časopis SOVA) Loňského roku začala Regionální knihovna Karviná za podpory Nadace OKD realizovat
projekt nesoucí specifický název „Permoníkova čítanka“. Tento projekt je určený dětem
základních škol, které prostřednictvím besed na téma hornictví získávají zajímavé znalosti z tohoto oboru a nejen to.
Děti se mohou společně s knihovnicemi vydat na toulky zaniklou Karvinou, poznat
životy lidí z havířských kolonií, seznámit se se samotnou historií hornictví až po jeho
současnost a dokonce získat informace o tom, co se v havířských rodinách jedlo a pilo. Díly
zainteresovanosti knihovnic se podařilo pro projekt získat zajímavé ukázkové materiály,
jako je například pravé černé uhlí, havířské lucerny, hornické hole apod., které si děti mohou
vyzkoušet a osahat. Aby toho však nebylo málo, nabídl knihovně spolupráci pan inženýr
Stanislav Ku ba, který dlouhá léta pracoval jako bezpečnostní technik v karvinských dolech.
Společně s knihovnicemi tak dětem odpovídá na zvídavé otázky a čas od času přihodí
i nějakou tu zajímavost ze své práce. Děti mají po ukončení besedy za úkol probudit svého tvořivého ducha a na základě své
vlastní fantazie kreslí obrázky nebo píší povídky s hornickou tematikou. Menší děti tvoří
permoníky a různé bájné postavičky, starší pak malují například své vlastní představy o tom,
jak naše město vypadalo v dobách dřívějších. Autoři nejlepších prací budou při ukončení
projektu vyhodnocení a získají výlet do hornického muzea Landek. Práce výherců pak
budou vytisknuty v publikaci nazvané podle projektu „Permoníkova čítanka“.

Živý havíř doplňuje přednášky pro školáky (noviny Horník č. 1 0/2011 )
Výstupem z projektu regionální knihovny bude skutečná „Permoníkova čítanka“,
obsahující kresby a slohové práce dětí na hornická témata. "Zeberu se unlformu, kusek uhla
a idu děckam povykládat o havírně.“ Těmito slovy komentoval bývalý pracovník na šachtě
Armáda, současný bezpečák u Carbokovu a předseda karvinské pobočky KPHM Stanislav
Kuba účast na projektu „Permonikova čitanka". Školáci z hornických I nehornických rodin
se také díky němu dozvídají, o čem vůbec těžba uhlí je. „Pozvali mě pořadatelé z karvinské
regionální knihovny. Ty ženské tomu přece nerozumí tak, jako někdo po dvaačtyřicetiletech na dole. I když se snaží a přednášky si pečlivě připravují,“ nechal se slyšet Kuba, který
se objevuje ve třídách jako „živý havíř“. Naposledy v 9.A na ZŠ Majakovského v Mizerově,
kde se hovořilo na téma historie a současnost hornictví v regionu.,,Vznik uhlí, jeho první
naleziště, jak ho horníci kopali dříve a nyní, bezpečnost v minulosti a v současné době,“
popisovala přednášku Alice Stepková z Regionální knihovny Karviná. Ta dostala
na,,Permoníkovu čítanku“ od Nadace OKD čtyřicetitisícovou částku. Od Hornického muzea
a OKD Si navíc půjčila nezbytné rekvizity kahan, přilby, kylofek, Schémata šachty… Projekt
má i další témata. Knihovnice Renata Kurtinová seznamuje stovky školáků s životem
v havířských koloniích (kde byly, co se s nimi i jejich obyvateli stalo). Její kolegyně Michaela
Onucková zase se stravou horníků a jejich rodin (co jedli a proč, mj. havířský řízek chléb
se sádlem a cibuli). Děti pak dostávají úkoly mladší namalovat a starší napsat něco
o havířině.,,Mnozí berou hornictví v našem regionu jako samozřejmost. Když vedle vás roste
od dětství krásná kytka, taky ji nebudete pořád obdivovat a přestanete ji vnímat.
Po hodinové besedě bývají školáci nadšeni. Jako by se jim otevřely oči“ prohlásila Stepková.
Výstupem z celého projektu bude vydání skutečné ,,Permoníkovy čítanky“ s kresbami
a slohovými pracemi dětí. Radek Luksza

Redakční rada