Header Image

Aktualizace studie „Koncepce zahlazování následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí“

   V závislosti na nově vzniklých požadavcích a skutečnostech je v letošním roce aktualizován „Generel zahlazování následků hornické činnosti v dobývacích prostorech v působnosti DIAMO, státní podnik,odštěpný závod ODRA“ zpracovaný v roce 2002 s následnou aktualizací v letech 2006, 2010 a 2015 již pod názvem „Koncepce zahlazování následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí“.

   Jedná se o posouzení aktuálního stavu povrchu, jeho vyhodnocení a navržení nápravných opatření v dobývacích prostorech, které jsou v působnosti DIAMO, státního podniku, odštěpného závodu ODRA. Jedná se celkem o 14 dobývacích prostorů. Studie řeší konečné zahlazení následků hornické činnosti dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění

   Studie v přehledech uvede stručnou charakteristiku jednotlivých dobývacích prostorů jak již zrušených, tak i stávajících s vyhodnocením poklesových poměrů v těchto dobývacích prostorech. Ovlivnění povrchu vlivy dobývání je zpracováno pro tři časová období: 
poklesy z dobývání od roku 1961 do roku 1989, 
poklesy a skupiny stavenišť z dobývání od roku 1990 do ukončení tržby
a poklesy a skupiny stavenišť doznívajících vlivů od roku 2002 do předpokládaného doznění přímých důlních vlivů.

   Stručná charakteristika dotčených území, která se nachází na ploše tří bývalých okresů Moravskoslezského kraje, bude zpracována s ohledem na jejich budoucí využití v souladu s platnými územními plány jednotlivých měst a obcí a prvky územního systému ekologické stability.

   Sanačně-rekultivační stavby ve zpracované studii budou rozděleny na: 
1. sanačně-rekultivační stavby ukončené;
2. sanačně-rekultivační stavby v realizaci;
3. sanačně-rekultivační stavby v přípravě (Do této skupiny jsou zahrnuty stavby, u kterých bylo již zadáno zpracování projektové dokumentace anebo jsou ve fázi územního nebo stavebního řízení.);
4. sanačně-rekultivační stavby navržené (Jedná se o území, která byla v minulosti postižena hornickou činností a která vyžadují rekultivační zásah.).

    Na přelomu února a března proběhlo na jednotlivých dotčených úřadech městských obvodů města Ostravy a na městských úřadech obcí a měst projednávání se zástupci státní správy a samospráv. Zástupci jednotlivých úřadů byli požádáni o prověření území ve své správě a vytipování lokalit postižených hornickou činností. V průběhu měsíce dubna přicházely jednotlivé návrhy. Celkem bylo zasláno 22 požadavků na řešení dotčených lokalit. Zpracovatel studie firma GSP, s. r. o., nyní vyhodnocuje jednotlivé požadavky. Prohlídkou zájmových území v terénu a posouzením rozsahu jednotlivých zásahů v návaznosti na ovlivnění lokality historickou hornickou činností posoudí ve spolupráci se zadavatelem oprávněnost předložených požadavků. Po vyhodnocení budou jednotlivé úřady písemně informovány se zdůvodněním o zařazení nebo nezařazení jednotlivých lokalit do navržených k řešení sanačně-rekultivačních staveb.

   Aktualizovaná studie tak bude zobrazovat ucelený souhrn sanačně-rekultivačních staveb v dobývacích prostorech, ve kterých jsou práce týkající se zahlazování následků hornické činnosti plně v gesci DIAMO, s. p., o. z. ODRA.
 
Ing. Janina Zawadzká
ved. odd. sanačně-rekultivačních prací,
o. z. ODRA

Rubriky

×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.