Návrat přírody a člověka

Lokalita Karvinského moře se chystá pro sport, rekreaci i jako biokoridor Velká část území bude sloužit příměstské rekreaci, ale současně zde vznikne prostor pro rozmanitá přírodní stanoviště.

DŮL DARKOV – Když se řekne „Rekultivace území Darkov“, vybaví se hlavně obyvatelům Karviné a okolí rozsáhlá oblast, která dříve zahrnovala na třistovky rodinných domků. Současně se ale pod nimi nachází kvalitní ložisko černého uhlí.

karmore

Těžební práce Dolu Darkov pod touto lokalitou začaly v roce 1983, Dolu ČSM v roce 1991. Do konce roku 2005 způsobily pokles o cca 16,5 metru. Při pokračování hornické činnosti do vydobytí zásob se očekávají poklesy o dalších zhruba osm metrů. Povinností OKD jako těžební organizace je sanovat území poškozené hornickou činností. Stavbu zabezpečuje OKD, Rekultivace. Podívejme se blíže na první etapu této v současnosti největší realizované akce svého druhu v OKD. Všeobecně se o této lokalitě hovoří jako o „Darkovském (Karvinském) moři“.Území zabírající plochu o rozloze 145 hektarů je vymezeno komunikací 111/4687 Stonava – Karviná, dále komunikací 1/67 Karviná – Český Těšín, přivaděčem pitné vody OOV Životice – Karviná a železniční tratí Košice – Bohumín. Rekultivační cíl představuje 94 hektarů vegetačních úprav (zalesnění, louky), 41,5 ha vodní plochy a 9,5 hektarů ostatních ploch. Při zpracování dokumentace rekultivace odborníci kladli důraz na cílové využití. Nepřipravuje se zde zemědělská půda k novému obhospodařování ani lesní porosty pro hospodářské využití. Tvoří se nová krajina, která bude po dokončení prací určena jako lesopark ke sportovně-rekreačnímu vyžití občanů Karviné a plocha pro vodní sporty.

V průběhu realizace stavby se vodní plocha a její okolí staly útočištěm rozličných živočichů a rost lin, včetně těch, jejichž existence je v přírodě ohrožena. Ve spolupráci s biology byly navrženy drobné úpravy a stanoveny podmínky dalšího postupu prací, s cílem vytvořit podmínky pro rozvoj lokality. Společně s nimi se daří realizovat projekt, v němž velká část území bude sloužit příměstské rekreaci, ale současně zde vznikne prostor pro rozmanitá přírodní stanoviště. Rozdělení je také v souladu s územním plánem města Karviné, v jehož rámci je většina území vymezena pro sport a rekreaci, částí území je pak veden regionální biokoridor.

Ukončení technické části rekultivace se přibližuje (cca v roce 2009). Závěrečné práce, včetně biologické rekultivace, budou pokračovat až do roku 2014. O tom, že „Darkovské moře“ se v budoucnu může stát velmi zajímavou oblastí, svědčí fakt, že již nyní, v průběhu rekultivačních prací, se‘ objevuje spousta dotazů organizací i jednotlivců na možnosti využití této lokality.

1 0