Provoz čistírny lagunových vod v systému environmentálního managementu

Jedním z klíčových společenských témat současné Doby, nabývajících Stále Větší důležitosti, je ne pochybně ochrana životního prostředí.

Systém environmentálního managementu (EMS) je v podstatě začlenění péče o životní prostředí do podnikatelské strategie a běžného provozu organizace, resp. podniku. Jedná se o řízení organizace založené na systematickém přístupu k ochraně životního prostředí ve všech činnostech, které v organizaci probíhají, s cílem minimalizovat negativní environmentální dopady těchto činností (aspektů) na jednotlivé složky životního prostředí. Vhodně zavedený, strukturovaný a následně i efektivně udržovaný EMS přináší organizaci vedle finančního efektu vyvolaného snížením provozních nákladů (úspora energií, snížení vstupních nákladů, snížení rizika postihů za nedodržení zákonných požadavků apod.) i další neopomenutelné výhody; od zavedení pořádku na jednotlivých provozech, resp. pracovištích, systematického vedení dokumentace až po budování užších vztahů s dotčenými orgány a veřejností a v neposlední řadě i zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti.

Provoz čistírny lagunových vod

Organizace, která  má zavedený EMS, prokazuje každoročně certifikačnímu orgánu, že vlivy své činnosti na životní prostředí řídí efektivně ve shodě s principy normy ČSN EN ISO 14001.

V rámci státního podniku DIAMO byl EMS zaveden a certifikován v roce 2004 na odštěpném závodě Sanační práce, zřízený pro sanaci lagun OSTRAMO v Ostravě – Mariánských Horách. Po sloučení oz SAP s odštěpným závodem ODRA v roce 2007 byl systém EMS transformován na nové podmínky. V Současné době je certifikát na shodu s požadavky ČSN EN ISO 14001: 2016, vydaný certifikačním orgánem České společnosti pro jakost, vystavený a platný pro „inženýrskou činnost v oblasti sanačních prací“, prováděnou zaměstnanci oddělení laguny odštěpného Závodu ODRA. Zavedený EMS je průběžné v závislosti na vývoji sanačních prací legislativních změn aktualizován  a prověřován.

Ke dni 1. března 2019 aktualizovaný státní podnik DIAMO formou „koupě částí závodu“ od společnosti AQUATEST, as, provoz čistírny lagunových vod (ČLV), v procesu technologického procesu přečtení vytěžených vod čerpaných z oblasti uvnitř tzv. „Milánských stěn“ v minulosti v prostoru lagun OSTRAMO. V rámci organizační struktury ODRA byl tento nový provoz začleněn do oddělení laguny. Součásti převodu ČLV byla i veškerá dokumentace související s jejím provozem – Správní rozhodnutí, Provozní řád, Havarijní plán, pracovní postupy a pravidla, smluvní vztahy – dodávky chemikálií a přípravků pro proces dekontaminace vod v ČLV, dodávky médií – voda, el. energie, smlouva na vypouštění přečištěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, smlouva na odvození a likvidaci odpadů oprávněnou osobou apod. Na oz ODRA bylo převedeno dalších 14 zaměstnanců zajištujících nepřetržitý provoz ČLV. 

Převzetím ČLV a jejím začleněním do oddělení laguny došlo k rozšíření činnosti oddělení laguny, která doposud spočívala v dohledu nad realizací sanace lagun OSTRAMO, o činnosti související s čerpáním a čištěním kontaminovaných vod a jejich následným vypouštěním do veřejné kanalizace. V návaznosti na tuto skutečnost rozhodlo vedení o. z. ODRA o začlenění provozu ČLV do zavedeného EMS. Jedná se o rozhodnutí, kterým vedení o. z. deklaruje, že po ukončení procesu začlenění bude provoz ČLV plně vyhovovat požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016. 

Aby vůbec mohl být proces začlenění provozu ČLV do EMS zahájen, bylo nutné provést revizi a následnou aktualizaci jednotlivých dokumentů tak, aby byly v souladu se zavedenými systémy managementu organizace. V rámci vstupní analýzy bylo provedeno srovnání požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016 se stávajícím stavem
provozu ČLV, byly definovány dokumenty související s environmentálním managementem a byl navržen způsob jejich zařazení do stávajícího systému EMS – doplnění do některého z již existujících dokumentů, případně zpracování dokumentu nového a jeho zařazení.

0 0