Provoz čistírny lagunových vod v systému environmentálního managementu

Zpracováním dokumentace ale celý proces nekončí. Následují další kroky, a to zejména proškolení zaměstnanců a zavedení navržených řešení a postupů do praxe tak, aby byla zajištěna funkčnost a stabilita celého systému.

Jak již bylo zmíněno, certifikační orgán, v našem případě se jedná o CSQ–CERT při České společnosti pro jakost, prověřuje systém EMS každoročně prostřednictvím externích auditů. Letošní audit proběhl ve dnech 23. a 24. října a byl proveden smluvním auditorem certifikačního orgánu Ing. Jaroslavem Haubertem. Po úvodním seznámení se základními informacemi týkajícími se zejména převzetí a provozování ČLV státním podnikem DIAMO auditor navštívil přímo prostory čistírny lagunových vod, kde věnoval svou pozornost veškerým zde probíhajícím procesům. V další části auditu byla prověřována dokumentace EMS, a to zejména „Příručka EMS“, která shrnuje základní zásady a postupy environmentálního managementu, a „Environmentální pořadač“, ve kterém jsou zakládány záznamy požadované normou. U předložených dokumentů auditor mimo jiné porovnával údaje v nich uvedené se skutečností pozorovanou při návštěvě provozu ČLV. Pro auditování prvku 7.2 „Kompetence“ normy
ČSN EN ISO 14001:2016 si Ing. Haubert nechal předložit doklady o výcviku absolvovaném převedenými zaměstnanci.

Při konečném zhodnocení průběhu auditu Ing. Haubert vyjádřil spokojenost s úrovní zavedeného EMS a uvedl, že v rámci své zprávy z auditu doporučí pokračování platnosti vydaného certifikátu a zároveň navrhne rozšíření rozsahu certifikace o činnost „Nakládání s kontaminovanými vodami“..

Ing. Lenka Landová
specialista – veřejné zakázky, kontrola
oz ODRA

0 0