Historické dokumenty

Pokračujeme v otiskování historických dokumentů, které jsme získali od členů Klubu přátel Hornického muzea pro jeho sbírky. Při podrobném čtení zjistíte, jak přísné povinnosti v koloniích panovaly. Součástí „Domácího řádu“ byl i německý překlad „Haus-Ordnung“. Historický dokument otiskujeme v původním znění i se všemi gramatickými chybami !

Domácí řád
pro nájemníky bytů v domech dělnických, patřících závodům
vítkovických uhelen a kotelen


a) Zadání bytu připadá toliko správě závodu. Volba nájemníka správou závodu je neobmezeně svobodná. Každý nový nájemník povinnen jest stávající smlouvu (revers), kterou se správou závodu uzavírá, podepsati.

b) První povinnosti nájemníků jest, pokoj v domě zachovávati, každého zbytečného hluku se varovati a s druhými nájemníky se snášeti.

c) V bytě má býti co největší čistota. Všecky části domu musí se co nejvíce šetřiti a nájemník jest povinen nahraditi každou škodu, vzniklou z nedbalosti neb svévole. Rozbité tabule v oknech má nájemník bez odkladu dáti spraviti.

d) Smetí, kuchyňské odpadky a jen vychladlý popel smí se ukládati pouze na místa k tomu určená, taktéž pomeje smí se vylévati jen do nádržek k tomu stanovených, a jest jakékoliv znečisťování míst, ulic a cest jmenovanými odpadky přísně zakázáno.

e) Větrání bytu, udržování čistoty v záchodech ukládá se nájemníkům z ohledu zdravotních co nejpřísněji. Čistění záchodů přísluší nájemníkům, vyprázdnění žump obstará závodní správa.

f) Peřiny a šaty smí se větrati neb sušiti jen v zahrádce neb na dvorku, ne ale na ulicích.

g) Na půdách nesmí se žádné lehce zápalné látky ani palivo (dříví, sláma, seno atd.) uschovávati, rovněž nesmí se tam vstupovati s otevřeným světlem, ale jen s dobře uzavřenou lucernou.

h) Každý samovolně postavený přístavek k domkům jest zakázán. Při vystěhování nesmí nájemník nic z bytu, co pevně přibito neb přiděláno bylo, vzíti. Za každou tímto neb jiným způsobem vzniklou škodu v bytě, neb k bytu tomu příslušných chlívkách, na plotech, zahrádkách, sklípku atd. jest odcházející nájemník k celé náhradě povinen. Školu jim způsobenou dá správa závodu na účet jeho opraviti a náklad tím vzešlý při nejbližší výplatě z výdělku jeho odtáhnouti. Vodovod jest šetřiti, vodou, jak pitnou tak i k mytí potřebnou, neplýtvati.

i) Vepři (bravci) a drůbež smí se držeti, jen pokud to dovoluje místo v chlívkách. Sklepů a půdy místo chlívků upotřebiti je přísně zakázáno. Kozy a holubi se držeti nesmí. Dřevo v domě štípati se nedovoluje.

k) Výšku nájemného ustanovuje ředitelství a nájemné se odtahuje při měsíční výplatě. Výpovědní lhůta ustanovuje se na 14 dní ode dne, kdy byla dána; vyklizení bytu se má státi poslední den výpovědní lhůty dopoledne. Každý nájemce musí před přistěhováním se do pánského bytu smlouvu (revers) podepsati na důkaz, že se všem, závodní správou předepsaným předpisům podrobuje.

l) Podnájemníci (nocleháři) mohou býti trpění jen, pokud to dovoluje místo od zdravotních úřadů dle počtu hlav žádané a jen s výslovným dovolení závodu. Cizí dělníci jsou vyloučení. Při závodě nezaměstnaní příbuzní nájemce smí u něho bydleti je s dovolením závodu. Při každém vážnějším onemocnění, zvlášt nemoci nakažlivou, má býti zavolán lékař. Zvláště při vypuknutí nakažlivé nemoci je okamžité ohlášení dozorci nad panskými byty povinností nájemce.

m) Kdo práci neb službu u závodu opouští z příčiny jakékoliv, musí hned při výstupu též byt vyprázdniti. Vdovám nechá se byt měsíc po smrti muže.

n) Každý nájemce má v záležitostech domácího řádu uposlechnouti dozorce pro kolonii ustanoveného. Tento smí ve dne byty kdykoliv prohlédnouti, v noci však jen při zvláště nařízené prohlídce kolonie, neb při nějaké výtržnosti v bytech.

o) Stížnosti mají se přednést v závodní kanceláři. Každý nájemník obdrží jeden výtisk tohoto domácího řádu, jenž ode dne vydání v platnost vstoupí.

Moravská Ostrava, v dubnu 1901

Ředitelství vítkovických uhelen
Dr. August Filluger
c.k. horní rada

 

Podle originálu „Domácí řád pro nájemníky v domech dělnických patřících závodům vítkovických uhelen a koksoven“ a „Haus-Ordnung für die Wohnungsmiether der Witkowitzer Steinkohlengruben“ zpracoval

Vítězslav Hettenberger

0 0