UNIKÁTNÍ SEPARAČNÍ KOMPLEX NA NEJVĚTŠÍ OSTRAVSKÉ HALDĚ SE ROZJÍŽDÍ

UNIKÁTNÍ SEPARAČNÍ KOMPLEX NA NEJVĚTŠÍ OSTRAVSKÉ HALDĚ SE ROZJÍŽDÍ

zhruba 30 pracovníků. Návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí. Celkem by mohlo vzniknout až 100 nových pracovních míst.

„Přestože separační linka proces sanace výrazně zefektivní i urychlí, budou sanační práce vzhledem k obrovskému rozsahu odvalu trvat nejméně 10 let. Po následném provedení hrubých terénních úprav bude plocha odvalu komplexně rekultivována,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA, státního podniku DIAMO. Už nyní je připravována studie konečného řešení lokality, jejímž cílem bude maximálně efektivně a v souladu s územním plánem vymodelovat celé zájmové území do požadovaného tvaru.

Po celou dobu bude oblast intenzivně monitorována. Po ověření ekologické a geotechnické stability území lze požádat o uzavření úložného místa těžebního odvalu. Tímto aktem bude hornická činnost v této části Ostravy po téměř 200 letech ukončena.

Historie odvalu Heřmanice

Odval Heřmanice je nejrozsáhlejším odvalem na Ostravsku. Nachází se na území městského obvodu Slezská Ostrava statutárního města Ostrava. Jedná se o komplex důlních odvalů, který vznikal už v polovině 19. století při hloubení Dolu Ida (Rudý říjen 1). Největší množství materiálu se zde ukládalo ve 40. až 60. letech minulého století, kdy se rozšiřoval Důl Heřmanice (Důl Stalin, Rudý říjen 2). Celkově areál zabírá plochu cca 65 ha, objem uloženého materiálu je odhadován na cca 30 milionů tun. Průměrná sypná výška odvalu se pohybuje mezi 20 až 30 metry. Maximální výška sypaného kužele části odvalu dosahovala v minulosti až 70 m. Z rozhodnutí tehdejšího KNV a města Ostravy byla v roce 1978 snížena výška odvalu z kóty 271 na 250 m n. m. za účelem intenzivnějšího provětrání Ostravské kotliny. Na odval navazuje Heřmanický rybník, který je součástí lokality Natura 2000. Západní část odvalu je řízeně rekultivována. Termicky aktivní zóny se nacházejí zejména ve východní a střední části odvalu. Vznik endogenního požáru závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitějšími jsou obsah hořlavé složky (uhelné složky), možnost přístupu vzdušin a vhodné geometrické parametry úložiště. Vznik požáru, jeho vývoj a směr šíření téměř nelze predikovat. V důsledku termických procesů se zvyšuje teplota hlubších i připovrchových zón a dochází k poškození až totální likvidaci vegetace.

V minulosti (1999 – 2004) byly uskutečněny pokusy o likvidaci podzemních požárů v odvalu, ty však nezastavily šíření termických procesů. Postupně byla zasažena téměř celá centrální část včetně samotného hřebene odvalu. Od roku 2004 byl termický proces pravidelně monitorován měřením v síti vrtů. Z vyhodnocených výsledků vyplynulo, že aktivní oblast je velmi rozsáhlá, zasahuje téměř celou plochu východní a střední části úložiště. Postupně se ukázalo, že nejúčinnějším řešením je likvidace termicky aktivních míst odtěžením. Část odvalu Heřmanice už prošla rekultivací v gesci s. p. DIAMO. Cílem bylo území revitalizovat a vytvořit účinný „zelený val“ s významným filtračním efektem proti prachu vznikajícímu v rámci odtěžování dalších částí odvalu. Po rekultivačních pracích proběhlo zatravnění a vysázení celkem 15.000 kusů keřů a stromků.

0 0