ÚTLUMY V REVÍRU OKD, LOKALITA PO LOKALITĚ

ÚTLUMY V REVÍRU OKD, LOKALITA PO LOKALITĚ
Ohlubňový poval jámy Su-Sto III.

STAŘÍČ – Na šachtách i v dalších provozech v neefektivních částech revíru OKD probíhalo v souladu se střednědobým výhledem, schváleným likvidačním záměrem i důlně -technickými plány v loňském roce spoustu útlumových aktivit. Lokalitu po lokalitě je komentoval Zdeněk Hrůzek, vedoucí odboru restrukturalizace. Žádné činnosti související s technickou likvidací v dole ani na povrchu nebyly prováděny na Darkově ani ČSM.

Důl Darkov, lokalita 9. Květen
„Tady pokračovala již druhá etapa útlumu, a to technická likvidace jam,“ informoval Hrůzek s tím, že likvidace výdušné jámy Su-Sto III byla dokončena v celé 821metrové délce. Zasypali ji do 768 metrů nezpevněným materiálem, zbývajících 44 metrů vyplnili
cementopopílkovou směsí a betonem až po ohlubeň. Spotřebovalo se šedesát tisíc tun kamene a čtyři a půl tisíce kubíků betonových směsí (ty nalévali i do příslušných sklípků či větrního kanálu). Práce zde ukončila v prosinci stavba ohlubňového povalu. „Jámu SuSto I likvidujeme odlišně pomocí zpevněných zásypových směsí – betonové a cementopopílkové – z důvodu jejího pozdějšího využití jako jámy plynové. Pod úrovní šestého patra bude sloužit jako zásobník těžby metanu. V únoru se zde staví podohlubňová zátka, následovat bude stavba ohlubňového povalu,“ líčil Hrůzek. Dodavatelé z SDD na 9. květnu zbourali i budovy jámySu-Sto III, hlavních důlních ventilátorů a ohřevu větrů.

Důl Doubrava – Sever
Báňské projekty Ostrava zpracovaly projekt likvidace jámy Doubrava III. Uskuteční se v období letošního a příštího roku. Jámu zasype v celé délce zpevněný materiál.

Důl ČSA
V průběhu loňského roku proběhla na této lokalitě likvidace třídírny uhlí.

Důl Lazy
„Na této lokalitě budou zlikvidovány tři jámy. Číslo 5 bude po zásypu zpevněnými směsmi využívána jako jáma plynová, zbylé dvě – dvojka a šestka – budou zlikvidovány v celé jejich délce za využití nezpevněných a zpevněných zásypových materiálů,“ upřesnil vedoucí odboru restrukturalizace.

Skládka pro zásyp na Sviadnově.

Důl Útlum – Jih
V listopadu dokončili stavbou ohlubňového povalu na Sviadnově likvidaci jámy I/1 zasypané cca pětadvaceti tisíci kubíky kamene. Pro betonování zde využili1230 kubíků směsí. „Práce provázely určitá technická opatření, neboť těžní věž včetně její budovy je kulturní památkou, a ohlubňový poval, respektive jeho část musely být kvůli předepsaným rozměrům postaveny vně budovy. Navrženému konečnému stavebnímu řešení předcházela řada jednání s památkáři a stavebními projektanty, než bylo dosaženo shody,“ popsal Hrůzek. Sviadnovská jáma I/2 má sloužit jako plynová, průběh likvidace s termínem dokončení v srpnu bude podobný jako u jámy Su-Sto I na 9. květnu. Zbourány byla sviadnovské budovy hlavních ventilátorů i ohřevu větrů.

Demolice bývalé úpravny Paskov.

Chlebovickou jámu III/5 zasypali letos v lednu asi dvaatřiceti a půl tisíci kubíky kamene, pak začali dělat ohlubňovou zátku. V jámě III/6 zahájili betonáž jednotlivých vrstev patrové zátky. Zabetonovaly se i podpovrchové kanály.

„Od července demolujeme úpravárenský komplex Paskov, předpoklad ukončení včetně terénních úprav je v červenci. Vlastní demolice objektů OKD zahrnuje likvidaci budovy prádla, hyperbarů s přístavky a čtyř technologických mostů na bývalé Úpravně Paskov,“ doplnil vedoucí odboru restrukturalizace.

0 0