Význam Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě pro poznání historie hornictví na Ostravsku.

Význam Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě pro poznání historie hornictví na Ostravsku.

Předmluva k zahájení oslav 30 let KPHMO

Předseda KPHMO Ing. Petr Rojíček

Z pohledu vývoje ve společnosti je 30 let zanedbatelná doba. Z pohledu dobrovolné, neziskové, zájmové a odborné organizace, jako je náš hornický spolek a s přihlédnutím ke změnám ve vývoji u nás po roce 1989, je to relativně dlouhé období. Došlo v něm k rychlému zániku mnoha činných dolů a hornického života na Ostravsku a k přesunu pracovních sil do jiných oborů lidských činností, a také ke snaze obnovit ve společnosti mimo jiné i spolkovou činnost. Naše mateřská organizace OKD v roce 2010 ztratila zájem o své vlastní muzeum i o nás. Město Ostrava se také nijak nadšeně k udržování hornických tradic nestavělo a nestaví ani dnes. Proto se naším obecným cílem stalo sdružování zájemců o hornictví a jeho historii ve spolupráci s Hornickým muzeem v Ostravě (dnes Landek Park s hornickými expozicemi). Spolupracujeme také, se základními, odbornými i vysokými školami, ale také s památkovými ústavy a muzeí a obcemi i městskými obvody měst, kde působíme. Na vysoké úrovni je také naše spolupráce se Sdružením hornických a hutnických spolků České republiky.

Přes několikaleté zhoršující se podmínky v oblasti pro seberealizaci spolků se můžeme prezentovat velkým rozsahem aktivit i dobrými výsledky své činnosti, a to v celém období let 1988-2018.

V tomto rozšířeném čísle Hornického zpravodaje (HZ) se pokoušíme podat ve velké zkratce obraz toho, čím Klub přispěl k rozvoji poznání o historii zejména ostravského a karvinského hornictví, včetně memoárových vzpomínek přímých účastníků, a také k sebevzdělávání formou přednášek, exkurzí, návštěv hornických památek, udržováním hornických tradic, spoluprací s hornickými spolky hlavně v Česku, Slovensku a v Polsku. Podrobněji je dřívější historie spolku od vzniku Klubu do roku 2008 a 2013 a historie jeho činnosti popsána v námi vydaných publikacích k 20. výročí založení Klubu – „20 LET KLUBU“(2008), Sborníku přednášek ze semináře k 15. výročí hornického muzea OKD a 20. výročí Klubu (2009) a Zvláštního vydání Hornického zpravodaje k jeho 25. výročí (1998-2013). To poslední pětileté období (2013-2018) pak nově ve vydání tohoto rozšířeného čísla Hornického zpravodaje, který vyšel k 30. výročí ustanovení Klubu a bude členům spolku i dalším zájemcům k dispozici v den oslav u příležitosti Společenského setkání k 30. výročí vzniku KPHMO v Kompresorovně hornického muzea dne 16. června 2018.

Autory jednotlivých kapitol jsou dlouholetí členové a funkcionáři Klubu. Celkově je činnost uváděna a doplněna informacemi o činnosti našich poboček v Ostravě, Havířově a Karviné. Podstatnou část informací, kromě uvedených, lze čerpat i z vydávaného čtvrtletníku Hornický Zpravodaj, kde jsou publikovaná roční Kalendária z naší činnosti, různé informace ze života Spolku a jeho poboček i jeho členů, významných výročí a komentářů, včetně smutečních i výročních událostí.

Mám dobrý pocit z toho, že jsme letošní „kulaté“ výročí našeho Klubu zahájili opět pracovně a to již 7. června 2018 pracovním seminářem, ze kterého vzešel „Sborník přednášek k 30. výročí KPHMO v Ostravě (2018), editor Mgr. Oldřich Klepek“ a s přednesenými referáty může být seznámena i širší veřejnost. Takový seminář se konal letos již pojedenácté a potřetí ve spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU Ostrava a v exkluzivních prostorách této vysoké školy. Poprvé se uskutečnil již v roce 2003 k 10. výročí zpřístupnění hornického muzea na Landeku pro veřejnost a tedy k 15. výročí založení Klubu. Chápeme to, že je to jedna z mnoha snah o náš přínos pro poznávání hornictví ve všech jeho podobách a tedy i v historickém kontextu.

Výborům spolku, předsedům poboček a členům jejich výborů a redakčním radám v jeho historii si dovolím za velkou práci pro Klub poděkovat. Ale také za pospolitost, vytrvalost a kamarádství, které drží náš spolek, i přes vysoký průměrný věk a často i nemoci, stále pohromadě.

Přeji vám všem dobré zdraví a zápal pro naši věc i v příštích letech, která určitě nebudou snadná. Nezapomínejme, že bez podpory našich kolektivních členů a některých podporovatelů ze stran obcí a organizací bychom nemohli tak rozsáhlou činnost vykázat. Zejména Nadace Landek Ostrava a také později Nadace OKD se zasloužily finančně o realizaci a podporu většiny našich významných projektů.

Zdař Bůh!
Ing. Petr Rojíček, předseda KPHMO

Foto galerie Ing. Kateřiny Polínkové

0 0